תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "הוטלים"
 
א. כללי
1. אתר "הוטלים" (להלן " האתר") הינו בבעלות חברת "הוטלים מבקרים בתי מלון בע"מ", ח.פ. 514636323 ומטרתו להקנות מידע תיירותי בקשר עם ביקורות של בתי מלון בארץ ובחו"ל והמלצות על אטרקציות. השם "הוטלים" הינו סימן מסחר של החברה וקניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בו שימוש ללא קבלת הסכמה בכתובים של החברה.
2. כל המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") יראה כמי שקרא את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), הבינם במלואם והסכים לתוכנם. הברה שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. מובהר כי רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו גם לגבי המפרסם באתר ו/או כל צד ג'.
3. הכתוב בלשון "זכר" חל ומתייחס גם ל"נקבה" ולהיפך. הכתוב בלשון "יחיד" חל ומתייחס גם ל"רבים" ולהיפך.
 
4. הכותרות בתנאי השימוש נועדו לשם הנוחות בלבד. אין ולא יינתן להן כל משקל בפירושם.
 
5. החברה פונה לציבור הרחב לקבלת ביקורות בתי מלון, מידע תיירותי, תכנים בתחום זה של תיירות, החברה מפרסמת את הביקורות הראויות ופרטים ומידע בקשר עם בתי המלון.
6. החברה מתירה לכל אדם להשתמש באתר ובלבד שהדבר ייעשה לשימוש פרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין. החברה אוסרת לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ובתכניו.
 
7. האתר מספק פלטפורמה לציבור להביע את רעיונות, ביקורת בקשר עם בתי המלון.
8. אין להשתמש באתר לצורך פרסום תכנים ו/או דעות ו/או ביקורות, שהם מעליבים, מאיימים, טורדניים, מוציאם לשון הרע, פוגעים בפרטיות או בלתי חוקיים.
 
9. אין לפגוע, בכל אופן שהוא, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים ו/או במפרסמים באתר ואין לבצע שינויים כלשהם באתר ובתכנים בו.
10. החברה ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחה מטעמו את המידע ו/או התכנים ו/או הביקורות אשר מפורסמות ו/או מוצגות באתר, כל שכן, יתכנו טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בתכנים ו/או בביקורות (אשר מאופן טבען הינן אישיות ומבוססות על ניסיון אישי של המשתמש).
11. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.
12. מסמך זה מציין את הבסיס העקרוני לכללי התנהגות באתר הייעודי לתכנית. מסמך עקרונות זה מחייב את כלל הגולשים כמשתמשי האתר.
ב. רישום לאתר ותכנים שנמסרו לפרסום על ידי המשתמש
13. החברה מאפשרת למשתמש לכתוב סקירה ו/או חוות דעת ו/או ביקורת על בתי המלון ו/או ספקי שירות תיירותי וכן לעיין בביקורות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "ביקורות /חוות דעת/סקירות").
 
14. ביקורת יכולה להיכתב על-ידי משתמש רשום באתר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמשתמש פרטים מזהים ו/או אחרים, תמונה של המשתמש וכן אימות לאמור בביקורות ו/או סקירות ו/או חוות דעת ככל שתראה לנכון החברה לעשות כן בהתאם לשיקול דעתה (להלן: "הפרטים").
 
15. לחברה מוקנית הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם, בין היתר, את הפרטים הבאים באתר: שם מלא, גיל, של המשתמש וזאת על מנת, בין היתר, לוודא את מהימנות ואמינות התוכן המפורסם. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה שעלולה לנבוע מפרסום הפרטים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לפגיעה בפרטיותו של המשתמש ו/או של צד שלישי.
 
16. מסירת ביקורת/ות לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהביקורת/ות תתפרסם או יוסיפו להתפרסם.
 
17. לחברה מוקנית הזכות - אך לא החובה - לבדוק את מהימנותה ונכונותה של הביקורת, לערוך את הביקורת או למוחקה וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך למשתמש.
 
18. הביקורת אינה מתפרסמת מטעמה של החברה והחברה לא תהיה אחראית לתוכנה ובכלל זה לא תהיה אחראית לכל אי אמינות, אי מהימנות, אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מפרסום הסקירה.
19. פרסום ביקורת לא יתפרש כהסכמה, עידוד או מתן חסות של החברה לתוכן של הסקירה ו/או למוצר אליו היא מתייחסת.
20. הציבור אינו מחויב להירשם לאתר על מנת לגלוש בו ולבחון את הביקורות ו/או המידע האמור בו. אולם, רישום (על ידי מילוי כתובת אי-מייל תקפה, שם משתמש וסיסמה), ביצוע login, והסכמה לתנאי תקנון זה נדרשים על מנת לפרסם ביקורות, ו/או להגיב על ביקורות שהועלו לאתר ולעדכן פרטי משתמש. לתשומת הלב: יש לרשום משתמש אחד עבור כל כתובת אי-מייל, שם משתמש או סיסמה. החברה תנהג בכל מידע אישי בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
21. החברה רשאית לסרב לאשר שם משתמש או כתובת אי-מייל, הנמצאות כבר בשימוש, המתחזות לאדם אחר, שייכות לאדם אחר, מפרות את זכויות היוצרים או זכות אחרת של כל אדם, שהינן וולגאריות, פוגעות או שהחברה החליטה, לפי שיקול דעתה, לדחות.
22. באמצעות הרישום לאתר, המשתמש מצהיר כי כל המידע המפורסם הינו מדויק, נכון, אמיתי ומלא. החברה רשאית לסיים את השתתפות הפונה אם פריט מידע כלשהו נמצא כלא נכון, שגוי, לא עדכני או חסר.
23. לתשומת הלב: האתר מיועד לשימושם של אנשים מעל גיל 18. אם טרם מלאו לך 18 שנים, העלאת ביקורות, רעיונות, תגובות או כל תוכן אחר תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת הוריך או האפוטרופוס שלך החוקיים בחתימתם על טופס ההסכמה.
ג. רישיון
24. מרגע פרסום כל ביקורת ו/או חוות הדעת ו/או הסקירה ו/או מידע המפורסם באתר על ידי המשתמש, מלוא זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני באותו פרסום ו/או כל חלק הימנו, יועברו באופן בלתי חוזר ובהסכמה לחברה, ללא כל תמורה מצד החברה ומאותו רגע החברה תהא רשאית לערוך בו כל שימוש לרבות שימוש מסחרי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכמנהג בעלים וללא כל חובה ליתן קרדיט למשתמש אשר מוותר על כל זכויותיו בפרסום לרבות הזכות המוסרית וכל זכות אחרת.
25. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מעניק לחברה רישיון נצחי (שאינו מוגבל בזמן), בלתי חוזר, לא בלעדי, ללא תמורה כלשהי להשתמש ו/או לבדוק כל ביקורת על בית מלון ו/או מוצר ו/או שירות, רעיון, הצעה או כל חומר אחר המועלה על ידך לאתר, ללא כל מגבלות, אישור או הודעה, לך או לכל צד שלישי. הרישיון יכלול, ללא כל מגבלות, את הזכות הבלתי חוזרת לשחזר, להכין יצירות נגזרות, לשלב עם חומרים אחרים, לשנות, לתרגם, להפיץ עותקים, להציג, להתיר רישיון לשימוש בחומרים והעברת כל הזכויות הנלוות להם, או של נציגי החברה ברחבי העולם בכל אמצעי מדיה וללא מגבלת זמן.
26. בנוסף, הרישיון יאפשר לחברה ולנציגיה להשתמש בחלקים מתוך החומרים שפרסמת, להקליט מחדש או לערוך כל קובץ שמע או תמונה, לשכתב כל חומר שפורסם על ידך ו/או לשלב בין חומרים שונים, בין אם שנוצרו על ידי החברה ונציגיה ובין אם שהתקבלו ברישיון על ידי צד שלישי. כל תוצאה שהיא תיראה כשייכת לחברה ולא תהיה כפופה לאישורך או לתשלום או לפיצוי מצד החברה.
27. כתנאי להעלאת תכנים ו/או ביקורות ו/או ביקורות ו/או תצלומים באתר, הינך מסכים כי החומרים ו/או הביקורות ו/או התכנים ו/או התצלומים שאתה מעלה: (1) הינם מקוריים שלך; ו-(2) אינך מפר ולא תפר כל זכות של כל צד שלישי שהוא או כל חוק מקומי או זר, כולל זכויות מידע, פרטיות, יוצרים,קניין רוחני וכיו"ב ואם צד ג' הינו בעל זכות היוצרים בתכנים המפורסמים על ידך, קיבלת עובר למסירת התוכן לחברה את הסכמתו הכתובה לערוך בהם שימוש באתר (3) אינך פועל בשירות ישיר ו/או עקיף של בית המלון ו/או ספק השירות נשוא הפרסום ו/או בשירותו הישיר ו/או העקיף של מתחרה של בית המלון ו/או ספק השירות נשוא הפרסום (4) לא הוצעה לך תמורה בגין הפרסום, בין במישרין ובין בעקיפין.
28. המשתמש מצהיר בזאת כי: (1) הוא קרא והבין את התנאים הנ"ל; (2) העלאת התוכן הינה וולונטרית לחלוטין; (3) אין בתוכן המועלה משום פגיעה בזכיות יוצרים ו/או עבירה על איסור לשון הרע ו/או כל מעשה ו/או מחדל האסורים לפי כל דין ו/או הסכם.
ד. התנהגות באתר
29. על מנת לאפשר שיתוף דעות וידע באופן חופשי, ציבור הגולשים והמשתתפים באתר נדרש: (1) לנהוג בהגינות וסובלנות כלפי אחרים. (2) להימנע מפגיעה ברגשות אחרים. הציבור נדרש להקפיד על שמו הטוב, פרטיותו וכבודו של הזולת ולהימנע מביטויים פוגעניים כדוגמת איומים, השמצות, הטרדות, עלבונות, קללות ונאצות; (3) להעביר ביקורת בונה וחיובית; (4) החברה מעודדת הבעת דעות, אך הציבור נדרש להימנע מכל הבעת דעה בעלת אופי גזעני, מיני או מפלה; (5) אין להתחזות לאדם או גוף בדיוניים, או להשתמש בשם משתמש המפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהוא; (6) חל איסור להפיץ תוכנות עוינות, כדוגמת: וירוסים, ספאם, 'רוגלות' וכיו"ב. החברה תהיה רשאית למנוע פרסומים בלתי הולמים, תכנים בלתי חוקיים או לא רלוונטיים וכן להסירם מהאתר.
30. בשל אופייה הדינאמי של רשת האינטרנט, ההתקדמות הטכנולוגית, כמו גם שינויים רגולאטורים שהחברה פועלת על פיהן, תידרש החברה מעת לעת לבחון את התקנון ולעדכנו בהתאם לנדרש. הודעה ברוח השינויים העתידיים ולוחות הזמנים ליישומם תופיע באתר.
31. בנוסף, החברה רשאית מעת לעת לשנות את מבנה האתר, עיצובו ומבנהו וזאת מבלי להודיע על כך מראש. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא תקלות או שגיאות ולא תהיה לציבור הגולשים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תקלות או שגיאות כאמור, לרבות הפסקת פעילות האתר שתהיה נתונה בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את השתתפותו של כל משתמש בכל עת.
ה. מדיניות פרטיות
 
32. החברה רשאית לשלוח למשתמש קובץ זיהוי (Cookie) שיאפשר לה לזהות את מחשב המשתמש לצורך קבלת שירותים באתר וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה לצרכי סטטיסטיקה לשימוש אישי ו/או לצורך העברה לצד שלישי ובלבד שהמידע לא יזהה את המשתמש ובכפוף להוראות כל דין. בעצם השימוש באתר מתיר המשתמש לחברה להשתיל קובץ זיהוי זה על מחשבו, לזהותו על פיו ולהשתמש במידע הצפון בו.
 
33. החברה רשאית לשלוח למשתמש, מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני (אי-מייל) מידע בדבר שירותים שמספק האתר, פרסומות מספקי שירות ו/או בתי מלון ו/או משווקים אחרים וכדומה, אלא אם בחרת בעת הרישום לאתר כי אינך מעוניין בכך. יובהר כי סימונך בטופס הרישום, מהווה את ההסכמה הנדרשת בדין החל לקבלת מידע ו/או פרסומות כאמור. המשתמש רשאי, בכל עת שיחפוץ בכך, להורות לחברה לחדול ממשלוח מידע כאמור.
ו. הגבלת אחריות של החברה ו/או מי מטעמה
34. האתר אינו אתר מכירות ו/או אתר המספק שירותי תיירות והחברה ו/או מטעמה לא יחשבו כמוכר מוצר ו/או שירות כלשהוא.
35. המידע ו/או הביקורות המוצגים באתר ו/או אשר אליהם הופנה המשתמש באמצעותו, אינם בבעלות החברה ו/או האתר, אינם מופעלים על ידם ונמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי חנויות ו/או בתי המלון ו/או אתרים אלה ו/או מפעיליהם ו/או המוכר.
36. המידע והפרסומות המתפרסמות באתר מאפשרים הפניה לאתרי אינטרנט נוספים. החברה אינה אחראית בשום אופן לתוכן המידע המוצג באתרים אלה וכל שימוש בהם יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 
37. החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות ו/או פעולה שבין המשתמש לבין מוכר אף אם זו נולדה לאחר שימוש בקישור ו/או הפנייה באתר וכן לא תהא אחראית לתוצאות אותה התקשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לטיב המוצר ו/או לאיכותו ו/או להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או לאספקתו וכיוצ"ב ולכל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאלה.
 
38. הביקורות שבאתר, נערכו תוך שימוש במומחיות, בתום לב, תוך שהם מסתמכים, בין היתר, על מידע שנמסר ו/או פורסם על ידי המשתמש או צד שלישי אחר, ומבלי שתהא לחברה האפשרות האובייקטיבית לבדוק את מהימנות המידע.
 
39. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמת האתר ו/או תכניו לצרכי המשתמש או למטרותיו. על המשתמש, כצרכן נבון וזהיר, לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים והתאמתם למשתמש.
 
40. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהתכנים באתר, לרבות הביקורות, והמידע עליהם הם מסתמכים, יהיו נכונים ומדוייקים ככל האפשר, אולם למרות זאת ייתכנו ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות, לרבות מעצם טבעם של תכני הביקורת שהינם אישיים ומבוססים על ניסיון אישי של המשתמש.
41. החברה לא תהא אחראית לשלמות התכנים ו/או הביקורות ו/או המידע, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם, לליקויים בדרכי העברתם למשתמש, ולהתאמתם למשתמש ולכל אבדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם.
 
42. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באתר ובתכניו ו/או בהסתמכותו עליהם והשימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 
43. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או בביקורות, ו/או ההסתמכות עליהם וזאת מכל סיבה שהיא.
 
44. בהצגתם של הביקורות והמידע המופיעים באתר אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס לבתי מלון ו/או שירות של מוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.
 
45. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.
 
46. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי הולמים, כוזבים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.
47. יצוין כי רובו של התוכן המתפרסם באתר, מקורו במשתמשים, ולכן יש להפעיל שיקול דעת לפני הסתמכות על תוכן זה. תוכן זה איננו ולא יכול להוות תחליף לבדיקה של בית המלון ו/או המוצר ו/או השירות המתואר באתר בין היתר על ידי עריכת "סקר שוק" ו/או בין אם באמצעות ניסיון אישי של המשתמש. החברה אינה יכולה להתחייב כי כל תוכן המועלה/מתפרסם באתר הינו אמיתי, נכון, מהימן, שמיש ואינו מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות מוסריות כלשהן.
ז. זכויות יוצרים וקנין רוחני
 
48. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו על ידי משתמש ו/או צד שלישי שהתיר לחברה להשתמש בהם ו/או שנמסרו לחברה בהתאם לאמור בתנאי שימוש זה). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, ובכפוף להסכמה זו (אם ניתנה).
 
49. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם. אין לעשות בה שימוש שיהווה הפרה של זכות קניין זו בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 
ח. פרסומות
50. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים לרבות מודעות, פרסומות, באנרים וקישורים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ואלה יהיו אחראים בלעדית לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתנבע מההסתמכות עליהם.
51. החברה אינה "מפרסם" ולא תהא אחראית, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.
52. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.
 
53. החברה לא תהא צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.
 
ט. שיפוי
 
54. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, אבדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי שתועלה כנגדם כתוצאה מפעולות של המשתמש ו/או מתכנים שהמשתמש פרסם ו/או קישורים שביצע והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכך.
י. דין וסמכות שיפוט
55. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב- יפו.
56. מובהר, כי הניסוח בהסכם זה מנוסח בלשון זכר אולם למען הסר ספק יובהר, כי הדבר נובע מטעמי נוחיות בלבד וכי התכנים כולם מיועדים לשני המינים גם יחד.
57. בעשותי שימוש באתר הנני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות החברה ו/או מי מטעמה כפופה לתנאי השימוש.